อบรมการเขียนโปรแกรมสมองกลฝังต้ว

กลุุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดอบรมการเขียนโปรแกรมสมองกลฝังตัว (Embeded System Programing) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนในเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนเข้าเพิ่มนารีผลวิทยา โรงเรียนเลขธรรมกิตวิทยาคม โรงเรียนองครักษ์ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ และโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จำนวน 38 คน เพื่อปูพื้นฐานการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ Arduino ด้วยภาษา C สำหรับทำโครงงานและหุ่นยนต์ ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560   [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ครูอภิชาติ ชัยชนะ