ประเมินการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ DLIT

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้ันที่การศึกษา เข้าประเมินการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ DLIT ของโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" โดยมีท่านผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ สืบแสงอินทร์ และท่่านรองผู้อำนวยการมนูกิจ บ้านเล้า และคณะครูที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามคณะกรรมการ ตลอดจนเสนอปัญหาและแนวทางในการแก้ไขที่เกี่ยวข้อกับระบบ DLIT [ภาพกิจกรรม]