คณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนปลอดขยะ

 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการจากกรมคุณภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้ตรวจประเมินโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ที่ผ่านเข้ารอบการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ ประจำปี 2560 [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ