อบรมการสร้างข้อสอบออนไลน์ในระบบ 21ess.net

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"  จัดอบรมการสร้างข้อสอบออนไลน์ในระบบ 21ess เพื่อให้ครูผู้สอนได้นำข้อสอบที่เป็นเอกสารมาทำเป็นข้อสอบออนไลน์เพื่อให้นักเรียนสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560  โดยมีการอบรมในระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์