โครงการพัฒนาบุคลากรลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์

งานกิจการลูกเสือ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เพื่อเสริมทักษะการสอนวิชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับครูผู้สอน ณ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"  [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ครูอภิชาติ ชัยชนะ  ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ