โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

งานเทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมอบรมการสร้างโครงงานคอมพิวเตอร์ IOT บน NetPie การควบคุมหุ่นยนต์ Beam และการสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทสรช. ในวันที่ 18-20 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ครูอภิชาติ ชัยชนะ