ประชุมคณะผู้บริหาร สพม.7

 คณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครนายก สพม.7 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปรชุมหอสมุดธรรม โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" โดยมีนายอำนวยพร ทรัพย์คง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ครูอภิชาติ