งานตลาดนัดวิชการวิชาชีพประจำปี 2560

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดโครงการตลาดนัดวิชการ-วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 24-24 สิงหาคม 2560 โดยมีกิจกรรมแต่ละกลุ่มสาระกาเรียนรู้ฯ กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ การประกวดร้องเพลง ประกวดวงตนตรี การแสดงของนักเรียน ตลาดนัดสินค้าจากนักเรียนสายอาชีพ [ภาพกิจกรรม]