ประเมินโรงเรียนสีเขียว

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 คณะกรรมการจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ. ได้เข้าประเมินโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ในโครงการโรงเรียนสีเขียว Green Learning Room Project เนื่องจากโรงเรียนฯ ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสีเขียว เพื่อปลูกฝังทัศนคติ การใช้ไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพ รู้คุณค่า และรักษาสิงแวดล้อมให้แก่เยาวชน โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนสีเขียว [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ