งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2560

จัดกิจกรรมวันเกษียนอายุราชการใหักับคณะครูที่ได้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2560  ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ