กิจกรรมอ่านเพื่อแม่ (Read for Mom) ประจำปี 2560

[ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ