ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

[ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย....สำลี  ชะเอม