รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรผลงานกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"  และโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครนายก  ณ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"  อำเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560  [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ