กิจกรรม A-Math Crossword Game

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรม A-Math Crossword Game ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 [ภาพกิจกรรม]

ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ