สอบนักธรรมประจำปี 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดสอบธรรมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ