โครงการจัดอบรมการแสดงศิลปท้องถิ่น(รำโทน) จังหวัดนครนายก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โครงการจัดอบรมการแสดงศิลปท้องถิ่น(รำโทน) จังหวัดนครนายกในระหว่างวันที่ 2-16 ธันวาคม 2560 [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ