กิจกรรม Open House ประจำปี 2560

กลุ่มบริหารงานวิชการจัดกิจกรรม Open House ในระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2561 [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ