รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปี 2561

นางสาวภัทราพร  นุ่มเกิด  นักเรียนโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"  ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561 จากคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ  ในวันที่ 13 มกราคม 2561 [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ