คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร รับเข็มพระราชทาน

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 คณะผู้บริหาร  ครู และบุคลากร ของโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร"  จัดพิธีรับเข็มพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี [ภาพกิจกรรม]