นางสาวภัทราพร นุ่มเกิด ประเมินนักเรียนพระราชทาน

นางสาวภัทรพร  นุ่มเกิด  เข้ารับการประเมินนักเรียนพระราชทานจากคณะกรรมการที่มาตัดสิน ในวันที่...มกราคม 2561 [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ