นักเรียนระดับชั้น ม.5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ส่วนสัตว์เขาเขียว และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ มาหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบรุี [ภาพกิจกรรม]