กิจกรรมติวเข้ม O-NET นักเรียนระดับชั้น ม.3

งานหลักสูตรการเรียนการสอน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดกิจกรรมติ้วเข้ม O-NET ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ