อบรมค่ายสิงประดิษฐ์สมองกลฝังตัว และสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย 3D Printer

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอบรม "ค่ายสิงประดิษฐ์สมองกลฝังตัว และสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย 3D Printer"  ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้แก่กลุ่มโรงเรียน ทสรช. ภาคกลางและภาคตะวันออก ในวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" [ภาพกิจกรรม]