ประชุมแนวทางการจัดทำหลักสูตร ปี 2561

งานหลักสูตรการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดประชุมแนวทางการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2561 วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 [ภาพกิจกรรม]