การร้บสมัครนักเรียน ม.3 เดิมเข้า ม.4 และ ห้องเรียนพิเศษ

การรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.3 เดิมเข้าศึกษาต่อ ม.4  และการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ (ห้องเรียนพิเศษ) ในระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องเรียนอัจฉริยภาพ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" [ภาพกิจกรรม]