กิจกรรมติวเข้ม O-Net นักเรียนระดับชั้น ม.6

กลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดกิจกรรมติวเข้ม O-Net ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 ในระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ ใน 5 สาระวิชา ได้แก่  ภาษาไทย  สังคมศึกษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net ในวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 [ภาพกิจกรรม]