เข้าร่วมจัดนิทรรศการ SMART SCHOOLS OUTLET

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน SMART SCHOOLS OUTLET SMART SCHOOLS OUTLET : Local to Global "เตรียมเยาวชน...สู่การสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล"  โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี นำโดยครูอรัญญา มะโนธรรม  [ภาพกิจกรรม ]