การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2561 [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ