แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน อ่าน
โรงเรียนอินทร์บุรีศึกษาดูงานที่โรงเรียน น.พ.ก. เขียนโดย webmaster 39
พิธีมอบรางวัลกิจกรรม Zero Waste School เขียนโดย webmaster 47
กิจกรรมอำลานักเรียน ม.6 ที่จะจบปีการศึกษา 2562 เขียนโดย webmaster 51
พิธีอำลาท่านรองฯจรุญและครูอเนก เขียนโดย webmaster 49
พิธีมอบป้ายโรงเรียนสีเขียวจาก กฟผ. เขียนโดย webmaster 49
กิจกรรมตรวจสุขภาพครูประจำปี 2562 เขียนโดย webmaster 40
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือฯ ระดับชั้น ม.3 เขียนโดย webmaster 77
กิจกรรม World Thinking Day 2019 เขียนโดย webmaster 58
งานเปิดบ้านวิชาการ OpenHouse ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย webmaster 93
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย-นาฏศิลป์ไทย เขียนโดย webmaster 70
พิธีรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย webmaster 50
งานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย webmaster 68
กิจกรรมหนังสือมนุษย์และคาราวานหนังสือ ประจำปี 2561 เขียนโดย webmaster 54
โรงเรียนบางเลน จังหวัดนครปฐมศึกษาดูงาน เขียนโดย webmaster 42
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ม.1 เขียนโดย webmaster 95
กิจกรรมงานวันครูประจำปี 2562 ณ วัดประสิทธิเวช เขียนโดย webmaster 92
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศเนปาล ณ โรงเรียน น.พ.ก. เขียนโดย webmaster 78
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศเนปาล ณ วัดทรงธรรม เขียนโดย webmaster 88
การแข่งขันกีฬาวันครูอำเภอบ้านนา ประจำปี 2562 เขียนโดย webmaster 153
กิจกรรมวันปีใหม่ครูประจำปี 2562 เขียนโดย webmaster 79
กิจกรรมรณรงค์ลดขยะช่วงเทศกาลท่องเที่ยวปีใหม่ และปฏิบัติการ 4 ม. เขียนโดย webmaster 227
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร เขียนโดย webmaster 72
กิจกรรมวันคริสต์มาส (culture&festival) ประจำปี 2561 เขียนโดย webmaster 85
การแข่งขันกีฬาเปตองครู น.พ.ก. ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย webmaster 139
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2561 เขียนโดย webmaster 119
กิจกรรม Dove Day เขียนโดย webmaster 325
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านนา เขียนโดย webmaster 370
พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย webmaster 302
สอบธรรมศึกษาประจำปี 2561 เขียนโดย webmaster 290
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เขียนโดย webmaster 388
กิจกรรมกีฬาสี "ดอนโพธิ์เกม" ประจำปี 2561 เขียนโดย webmaster 493
งานเลื้ยงต้อนรับท่านผู้อำนวยการ นิติพร เนติ เขียนโดย webmaster 454
ต้อนรับท่านผู้อำนวยการ นิติพร เนติ เขียนโดย webmaster 356
ประชุมลดการบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 2-2561 เขียนโดย webmaster 364
อบรมการจัดทำ Logbook เขียนโดย webmaster 320
งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2561 เขียนโดย webmaster 301
การประชุมจัดทำแผนกลยุทธโรงเรียน เขียนโดย webmaster 274
พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียญอายุราชการในปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย webmaster 483
อบรมการบันทึกข้อมูล Logbook ในโปรแกรม LTeacher เขียนโดย webmaster 433
ถ่ายภาพ ม.3 ม.6 ที่จะสำเร็จการศึกษา ปี 2561 เขียนโดย webmaster 651
โครงการตลาดนัดวิชการวิชาชีพประจำปี 2561 เขียนโดย webmaster 583
กิจกรรมวันสับดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2561 เขียนโดย webmaster 412
โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เขียนโดย webmaster 428
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 ณ โรงเรียนฯ เขียนโดย webmaster 477
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ อำเภอบ้านนา เขียนโดย webmaster 340
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงเรียนฯ เขียนโดย webmaster 379
กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษาประจำปี 2561 เขียนโดย webmaster 520
โครงอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนมาตรฐานสากล เขียนโดย webmaster 608
โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยากเสพติด เขียนโดย webmaster 430
ทำบุญครบรอบ 82 ปี โรงเรียน เขียนโดย webmaster 544
พิธีสวนสนามเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เขียนโดย webmaster 810
โครงการครอบครัวสุขสันต์ เขียนโดย webmaster 521
การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษารอบคัดเลือกประจำปี 2561 เขียนโดย webmaster 554
ประกวดโครงงานและแข่งขันหุ่นยนต์ PIM Robotics 2018 เขียนโดย webmaster 904
ประกวดโครงงานและแข่งขันหุ่นยนต์ Show&Share 2018 เขียนโดย webmaster 581
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณากรเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เขียนโดย webmaster 532
กิจกรรมค่ายหุ่นยนต์บีม (Beam) เขียนโดย webmaster 506
กิจกรรมการพัฒนาทักษะการมีภาวะผู้นำและผู้นำที่ดี เขียนโดย webmaster 553
รับน้องสายรหัสห้อง5 เขียนโดย webmaster 675
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย webmaster 643
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เขียนโดย webmaster 472
คณะอนุกรรมการ อ.ก.ต.ป.น เข้าตรวจเยีิ่ยมและเก็บข้อมูลโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา เขียนโดย webmaster 471
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เขียนโดย webmaster 440
คณะผู้บริหารจากกลุ่มโรงเรียนนครราชสีมา ศึกษาดูงาน เขียนโดย webmaster 414
เยิียมชมรายการชิงร้อยชิงล้าน บริษัท WorkPoint เขียนโดย webmaster 576
คณะกรรมการประเมินโครงการ zero waste school เขียนโดย webmaster 464
พิธีมอบรางวัลสวดมนต์ทำนองสรภัณญะและบรรยายธรรม กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา เขียนโดย webmaster 453
ต้อนรับครูใหม่ กลุ่มสาระภาษาไทย เขียนโดย webmaster 398
ต้อนรับครูใหม่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เขียนโดย webmaster 476
ต้อนรับครูใหม่กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เขียนโดย webmaster 405
รับสมัคร รด. ปี1 และรายงานตัว ปี 2-3 เขียนโดย webmaster 524
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น) เขียนโดย webmaster 542
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2560 ของ สพม.7 เขียนโดย webmaster 499
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย webmaster 340
โครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการเรียนรู้ STEM ระดับชั้น ม.ปลาย เขียนโดย webmaster 514
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เขียนโดย webmaster 561
มอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย webmaster 619
งานบ้านนาราตรี ครั้งที่ 39 เขียนโดย webmaster 480
มอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย webmaster 512
สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 เขียนโดย webmaster 516
คณะศึกษานิเทศ สพม.7 ฝึกประสบการณ์ เขียนโดย webmaster 436
ประชุมเชิงปฏิบัติการลดการบ้านนักเรียนประจำปี 2561 เขียนโดย webmaster 533