มอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ