มอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ