ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561จากคณะกรรมการ ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนครู ที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากต้นสังกัด โดยผู้เสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียน ได้แก่ ประธานคณะกรรมการในแต่ละมาตรฐานการศึกษา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา [ภาพกิจกรรม]
ข้อมูลโดย...ครูเอื้ออารี จานทอง