โครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการเรียนรู้ STEM ระดับชั้น ม.ปลาย

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการเรียนรู้ STEM ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2561 ณ ศูนย์อบรม สพฐ. 197 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม [ภาพกิจกรรม]