ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เพื่อกำหนดนโยบาย และปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการพํฒนาความก้าวหน้าของโรงเรียน [ภาพกิจกรรม
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ