พิธีมอบรางวัลสวดมนต์ทำนองสรภัณญะและบรรยายธรรม กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา

พิธีมอบรางวัลการแข่งขันสวดมนต์ระดับภาค กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ