คณะกรรมการประเมินโครงการ zero waste school

เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ได้เข้าร่วมประกวดโรงเรียนปลอดขยะ zero waste school ประจำปีการศึกษา 2561 และได้มีคณะกรรมการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ ได้เข้าประเมินการดำเนินการป้องกันและกำจัดขยะในโรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ครูอภิชาติ   ชัยชนะ