คณะผู้บริหารจากกลุ่มโรงเรียนนครราชสีมา ศึกษาดูงาน

 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหารจากกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครราชสีมาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาวิธีการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" โดยมีคณะผู้บริหารและครูของโรงเรียนฯ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียน [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรี  ส่งสิทธิ์บัญญัติ