พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียน [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ  สืบแสงอินทร์