คณะอนุกรรมการ อ.ก.ต.ป.น เข้าตรวจเยีิ่ยมและเก็บข้อมูลโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) เข้าตรวจเยี่ยมและเก็บข้อมูลโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา โดยว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ สืบแสงอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" เป็นประธานอนุกรรมการชุดตรวจเยิียมในครั้งนี้ และมีนายสุรชาติ  เครือศรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 นายถวิล บุญสวัสดิ์ นายสุรพล  พรหมประเสริฐ ร่วมตรวจเยิียมในครั้งนี้ [ภาพกิจกรรม]