กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบ้านา "นายกพิทยากร" จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ โดมโรงเรียนฯ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณะผู้บริหารและครูที่ได้อบรมสั่งสอนและคอยชีัแนะแนวทางทั้งในเรื่องของทักษะวิชการ และการดำรงชีวิต และสืบทอดประเพณีการไหว้ครูต่อไป [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ