กิจกรรมการพัฒนาทักษะการมีภาวะผู้นำและผู้นำที่ดี

งานกิจการนักเรียนนักศึกษากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการมีภาวะผู้นำและผู้นำที่ดี ให้แก่คณะกรรมการนักเรียนที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ครูเกรียงไกร บำรุงวงศ์