การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษารอบคัดเลือกประจำปี 2561


นักเรียนโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" เข้าร่วมประกวดโครงงานสะเต็มศึกษารอบคัดเลือก ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนสามเสนวิทยา ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561