โครงอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนมาตรฐานสากล

จัดอบรมเชิงปฏิบัติตการการพัฒนาครูในโครงการมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2561 ตามโ่ครงการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ในระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องโสต [ภาพกิจกรรม]
ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ