กิจกรรมวันสับดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2561

[ภาพกิจกรรม]

ภาพโดย....ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ