อบรมการบันทึกข้อมูล Logbook ในโปรแกรม LTeacher

[ภาพกิจกรรม]