ต้อนรับท่านผู้อำนวยการ นิติพร เนติ

[ภาพกิจกรรม]

ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ