สอบธรรมศึกษาประจำปี 2561

เมือวันที่พฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" จัดให้มีการสอบธรรมศึกษาในโรงเรียน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเผยแพร่หลักธรรมคำสั่งสอน และแนวปฏิบัติสำหรับพุทธศาสนิกชนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ภาพกิจกรรม]

ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์  บัญญัติ