กิจกรรม Dove Day

สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ได้เข้าร่วมกิจกรรม Dove Day เพื่อยกระดับความมั่นใจให้กับนักเรียน ให้มีความเชื่อมั่นในความงามตามแบบฉบับของตนเอง เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องโสตฯ จัดโดย บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เซอร์วิสส์ จำกัด [ภาพกิจกรรม]

ข้อมูลโดย...ครูเกศินี  เพ็ชรรุ่ง