การแข่งขันกีฬาเปตองครู น.พ.ก. ประจำปีการศึกษา 2561

กลุ่มสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตองครูโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมให้ครูได้ออกกำลังกาย และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะครูมาร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาจำนวนมาก [ภาพกิจกรรม]