ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศเนปาล ณ วัดทรงธรรม

  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562  ท่านผู้อำนวยการนิติพร  เนติ และคณะครูโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ได้เดินทางไปร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศเนปาล ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานต้านต่าง ๆ ของกลุ่มโรงเรียนในะดับมัธยมศึกษา ณ วัดทรงธรรม [ภาพกิจกรรม]

ภาพโดย...ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์   บัญญัติ